Convocatòria del ple

El Ple de l’Ajuntament es reunirà, en sessió ordinària, el pròxim 10 de juliol a les 15:30 h, a la Sala de Plens.

Entre altres qüestions, es donarà compte de l’informe d’intervenció d’execució del pressupost del 1er trimestre de 2024, l’aprovació del compte general del pressupost únic de l’exercici 2023 i la proposta de festes locals de 2025.

Anunci convocatòria ple

Punts de l’ordre del dia:

  1. Aprovació acta sessió ordinària de 27.03.2024; acta sessió extraordinària de 15.04.2024; acta sessió extraordinària de 14.05.2024 i acta sessió extraordinària de 29.05.2024.
  2. Donar compte al ple de l’informe d’intervenció del compliment del periode mitjà de pagament, calculat d’acord al reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al primer trimestre 2024.
  3. Donar compte de l’informe d’intervenció en compliment dels objectius contemplats a la llei orgànica 2/2012, d’execució del pressupost corresponent al 1r.trimestre 2024.
  4. Proposta festes locals per a l’any 2025
  5. Proposta aprovació rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’ajuntament de pedret i marzà, a data 31.12.2023.
  6. Proposta aprovació, si s’escau, del compte general del pressupost únic de l’exercici 2023. 
  7. Proposta elecció jutge/essa de pau titular i susbtituta.
  8. Ratificar decret alcaldia núm. 2024decr000088, de data 29.06.2024, d’adhesió a la tercera pròrroga contracte 2019.03-d1 de l’acord marc subministrament d’energia elèctrica amb destinació entitats locals de catalunya.