Convenis

L’article 8 de la Llei de Transparència estableix que els convenis s’han de publicar íntegrament a la seu electrònica dels subjectes obligats.

Per altra banda, de conformitat amb l’article 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, els convenis s’han de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar fent clic aquí.

CONVENIS DEL 2023

Conveni de delegació de competències dels serveis de protecció animal entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de de Pedret i Marzà

Aprovació: Acord de Ple de 26/04/2023

Modificació: Acord de Ple de 22/11/2023

CONVENIS DEL 2022

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Pedret i Marzà per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil

Aprovació: Acord de Ple de 14/06/2021


Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal

Aprovació: Acord de Ple de 31/01/2022


Conveni marc de delegació de competències de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i diversos ajuntaments de la comarca

Aprovació: Acord de Ple de 30/03/2022


Conveni de cooperació tècnica entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà pel desenvolupament del servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 als 14 anys

Aprovació: Acord de Ple de 06/07/2022

CONVENIS DEL 2021

Conveni de col·laboració entre el Servei Català del Trànsit i l’Ajuntament de Pedret i Marzà sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infracció a normes de circulació en vies urbanes

Aprovació: Acord de Ple de 29/12/2020


Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà per la redacció d’un projecte d’estació depuradora d’aigües residuals

Aprovació: Acord de Ple de 29/12/2020


Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Pedret i Marzà

Aprovació: Acord de Ple de 29/03/2021


Adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals

Aprovació: Acord de Ple de 14/06/2021


Conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà per a la compensació econòmica per a la disposició de residus sòlids urbans al dipòsit controlat de l’Alt Empordà al terme municipal de Pedret i Marzà

Aprovació: Acord de Ple de 14/06/2021

CONVENIS DEL 2020

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Pedret i Marzà per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic en dos camins del municipi

Aprovació: Acord de Ple de 22/01/2020


Conveni per la cessió d’una finca (carrer Empordà, 17) a l’Ajuntament de Pedret i Marzà

Aprovació: Acord de Ple d’11/05/2020

CONVENIS DEL 2019

Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Pedret i Marzà en relació amb l’aportació de l’Ajuntament a la Diputació d’una provisió inicial pel pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 2019, com a conseqüència de la liquidació final

Aprovació: Acord de Ple de 25/03/2019


Conveni per sufragar les despeses corrents de l’escola municipal Santiago Ratés de Vilajuïga

Aprovació: Acord de Ple de 23/12/2019

CONVENIS DEL 2018

Conveni per la cessió d’una finca (carrer Tramuntana, 4) a l’Ajuntament de Pedret i Marzà

Aprovació: Acord de Ple de 18/07/2018


Conveni marc per a la construcció del centre de protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà

Aprovació: Acord de Ple d’1/10/2018


Conveni per la cessió d’una finca (plaça Joc de la Pilota) a l’Ajuntament de Pedret i Marzà

Aprovació: Acord de Ple d’1/10/2018


Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà

Aprovació: acord de Ple de 17/12/2018


Última actualització: 02/05/2024