El Compte General

El Compte General és un conjunt de documents i estats que fa cada any l’Ajuntament per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

El Compte General del 2023

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 29 de maig de 2024 i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2023.

El 4 de juny es va publicar l’anunci d’exposició al públic de l’expedient . No es van presentar al·legacions i va quedar aprovat definitivament per acord de Ple de 10 de juliol de 2024

A continuació, trobareu els documents que formen part del Compte General del 2023, que actuament es troba aprovat amb caràcter inicial:

El Compte General del 2022

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 31 de maig de 2023 i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2022.

El 6 de juny es va publicar l’anunci d’exposició al públic de l’expedient. No es van presentar al·legacions i va quedar aprovat definitivament per acord de Ple de 30 d’agost de 2023.

A continuació, trobareu els documents que formen part del Compte General del 2022:

Última actualització: 08/07/2024