Liquidació del pressupost

La liquidació del pressupost posa de manifest, entre altres coses, l’import inicialment previst a les partides de despesa, l’import de les modificacions que s’han aprovat durant l’exercici, quantes obligacions s’han reconegut i, d’aquestes, quantes se n’han pagat.

Igualment amb les partides d’ingressos, la liquidació del pressupost posa de manifest, entre altres coses, l’import que inicialment estava previst, les modificacions que s’han aprovat durant l’exercici, els drets que s’han reconegut i, d’aquests, quin import s’ha recaptat.

Per fer aquests càlculs es tenen en compte també operacions que provenen d’anys anteriors.

Trobareu a continuació informació detallada sobre la liquidació del pressupost del 2023:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

TAULA-RESUM DESPESES

A la primera columna hi ha la dotació que es va preveure en el pressupost, a la segona columna s’hi han incorporat els imports de les modificacions aprovades durant l’exercici i a la tercera columna hi ha les obligacions reconegudes.

No s’ha tingut en compte si s’han fet efectius o no els pagaments vinculats a les obligacions reconegudes (ho podeu consultar fent clic aquí) i tampoc s’han tingut en compte els moviments procedents d’exercicis tancats (que podeu consultar a l’informe d’intervenció, que trobareu més avall). 

OBLIGACIONS RECONEGUDES VS. IMPORT PREVIST

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

TAULA-RESUM D’INGRESSOS

A la primera columna hi ha la dotació que es va preveure en el pressupost, a la segona columna s’hi han incorporat els imports de les modificacions aprovades durant l’exercici i a la tercera columna hi ha els drets reconeguts.

No s’ha tingut en compte si s’han fet efectius o no els cobraments vinculats als drets reconeguts (ho podeu consultar fent clic aquí) i tampoc s’han tingut en compte els moviments procedents d’exercicis tancats (que podeu consultar a l’informe d’intervenció, que trobareu més avall).

DRETS RECONEGUTS VS. IMPORT PREVIST

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Informe d’intervenció de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023

Informe d’intervenció sobre el compliment de la regla de despesa, els principis de sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària

Decret de 04/03/2024 d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2023

Assabentament al Ple de 13/03/2024

Última actualització: 28/04/2024