Junta de Govern

Què és la Junta de Govern?

És un òrgan col·legiat obligatori en municipis de més de 5.000 habitants i de constitució voluntària en municipis més petits. La Junta de Govern està presidida per l’alcaldessa i està integrada per un nombre de regidors, nomenats per la mateixa alcaldessa, que no pot ser superior a un terç del nombre legal dels membres de la corporació.

Qui forma part de la Junta de Govern?

Està fotrmada per:

  • Alcaldessa: Xènia Ijsselstein Berta (ERC-AM)
  • Primer tinent d’alcaldessa: Carles Mas Ellis (ERC-AM)
  • Segon tinent d’alcaldessa: Joaquim Dalmau Escuder (ERC-AM)

Quines són les competències de la Junta de Govern?

Correspon a la Junta de Govern assistir a l’alcaldessa en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

  • Feu clic aquí per veure les funcions delegades per l’alcaldessa a la Junta de Govern.
  • Feu clic aquí per veure les funcions delegades pel Ple a la Junta de Govern.

Calendari de sessions

La Junta de Govern Local celebrà sessió ordinària l’últim dimecres de cada mes, i amb horari flexible.

A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, la sessió d’agost i de desembre podrà celebrar-se el primer dimecres del mes següent, a la mateixa hora.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el tercer dia hàbil següent, a la mateixa hora.

Què cobren per assistències les regidores i els regidors?

En compliment de l’acord de Ple de 10 de juliol de 2023, els membres de la Junta de Govern Local cobren 400€ per assistència.

Última actualització: 23/04/2024