La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat que existeix a tots els ajuntaments.

Quines són les seves competències?

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. El Compte General de l’Ajuntament s’ha de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes i ha de ser objecte d’informació pública abans de sotmetre’l a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-s’hi reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes.

Composició

Els membres de la Comissió Especial de Comptes són:

  • L’alcaldessa, Xènia Ijsselstein Berta (ERC-AM) , que actua com a presidenta
  • Carles Mas Ellis (ERC-AM), que actua com a vocal
  • Eudald Serra Font (JUNTS-CM), que actua com a vocal

Exerceix de secretària, Catalina Triola i Vila.

Calendari de sessions

La Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop a l’any.

Què cobren per assistències les regidores i regidors?

Eudald Serra Font (JUNTS-CM), que exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial del 15%, no cobra per assistències a les sessions de la Comissió Especial de Comptes (veure anunci oficial de 06/11/2023).

Xènia Ijsselstein Berta (ERC-AM) i Carles Mas Ellis (ERC-AM) cobren 50€ per assistència.

Última actualització: 21/04/2024