El Ple municipal

Què és el Ple?

És la reunió de tots els regidors i regidores, convocats per l’alcaldessa per discutir i aprovar els assumptes de la seva competència. Hi ha d’assistir el secretari i l’interventor. Com que són reunions públiques, també poden assistir-hi veïns.

Qui forma part del Ple?

 • Xènia  Ijsselstein Berta (ERC-AM)
 • Carles Mas Ellis (ERC-AM)
 • Joaquim Dalmau Escuder (ERC-AM)
 • Eudald Serra Font (JUNTS-CM)

Quines són les competències del Ple?

Entre altres, té les següents competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L’aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • L’adquisició de béns i drets.

Calendari de sessions

El Ple de l’Ajuntament de Pedret i Marzà celebrà sessió ordinària amb una periodicitat trimestral, l’últim dimecres del trimestre, a les 18:00 hores i al saló de sessions de l’ajuntament.

A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents al juny i desembre podran modificar-se els dies en que s’hagin de celebrar.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el tercer dia hàbil següent, a la mateixa hora.

Es faculta a la Sra. Alcaldessa a modificar el dia i horari de la convocatòria, per qüestions organitzatives.

Què cobren per assistències les regidores i regidors?

Eudald Serra Font (JUNTS-CM), que exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial del 15%, no cobra per assistències a sessions de Ple (veure anunci oficial de 06/11/2023)

La resta de càrrecs electes cobra 300€ per assistència a les sessions de Ple (veure anunci oficial de 26/07/2023).

Última actualització: 23/04/2024