Plenari

Sra. Xènia Ijsselstein Berta (ERC-AM)
Sra. Maria Aymee Delgado Montano (ERC-AM)
Sr. Carles Mas Ellis (ERC-AM)
Sr. Eduald Serra Font (Junts-CM)


Règim sessions del Ple

El Ple de l’Ajuntament de Pedret i Marzà celebrà sessió ordinària amb una periodicitat trimestral, l’últim dimecres del trimestre, a les 18:00 hores i al saló de sessions de l’ajuntament.

A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents al juny i desembre podran modificar-se els dies en que s’hagin de celebrar.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el tercer dia hàbil següent, a la mateixa hora.

Es faculta a la Sra. Alcaldessa a modificar el dia i horari de la convocatòria, per qüestions organitzatives.