Any 2021

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES D'INVERSIÓ EN EQUIPAMENT PER AL COSULTORI LOCAL, ANY 2021

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pedret i Marzà una subvenció d’import global 1.241,46 €, amb destí al finançament de despeses d’inversió en equipament per al Consultori Mèdic Local.

 • SUBVENCIÓ PROGRAMA "DEL PLA A L'ACCIÓ" 2020-2021
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a la instal·lació d’una planta fotovoltaica d’autoconsum a la coberta del centre cívic de Pedret i Marzà. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el programa “Del Pla a l’Acció” (Línia 5), anys 2020-2021, d’import 3.251,75 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el programa “Del Pla a l’Acció” (Línia 1), anys 2020-2021, d’import 448,50 €, per a la redacció de l’informe de seguiment del Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) del municipi de Pedret i Marzà.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el programa “Del Pla a l’Acció” (Línia 3), anys 2020-2021, d’import 7.035,22 €, per a dur a terme accions per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Marzà.
 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2021
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, el servei de caràcter obligatori d’enllumenat públic. Per al finançament d’aquesta actuació de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import 12.413,75 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a l’adquisició de nou equipament informàtic per a les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import 632,75 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de neteja i manteniment de les vores dels camins que serveixen pel trànsit dels vehicles agrícoles i d’accés als nuclis urbans per tal de conservar-los en millors condicions. Per al finançament dels treballs de neteja i desbrossada es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import 900,00 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import total 19.610,00 € per a dur a terme els treballs de “Reparació asfaltat de diversos carrers del municipi”.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, per al finançament de despeses culturals, d’import 5.651,25 €.
 • SUBVENCIÓ PRESIDÈNCIA DIPUTACIÓ DE GIRONA - OBRA "PROLONGACIÓ DE VORERES AL NUCLI DE PEDRET"

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme l’obra “Prolongació de voreres al nucli de Pedret”. Les obres s’han realitzat per part de l’empresa E. Fàbrega Gestiona Obres, SL, per un import total de 52.574,50 € (IVA inclòs). Per al finançament d’aquests treballs es disposa d’una subvenció concedida per la Presidència de la Diputació de Girona, d’import 50.000,00 €.

 • SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Enguany s’han dut a terme els treballs de redacció del “I Pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Pedret i Marzà”. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció d’import 1.035,64 €, concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat.

 • SUBVENCIÓ PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL (SAC), ANYS 2021-2022

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pedret i Marzà una subvenció d’import total 3.742,64 €, amb destí al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori Mèdic Local, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. Les despeses subvencionables són tals com: subministrament elèctric, climatització, quota alarma, revisió extintors i servei de neteja.

 • SUBVENCIÓ PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS IMMOBLES D'INTERÈS PATRIMONIAL, ANY 2021

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de rehabilitació del recinte emmurallat de Marzà. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció atorgada per l’Àrea de Monuments de la Diputació de Girona d’import total 18.290 Euros.