Avanç de planejament i ISAP

El Ple aprova l’Avanç de Planejament i Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar en la redacció del POUM de Pedret i Marzà. El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2013 va aprovar l’Avanç de Planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Pedret i Marzà, formulat per l’equip redactor Projectes Arquitectura i Urbanisme CANOSA-DIEZ, SLP (PAU CD, SLP). L’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), se sotmetrà a informació pública pel termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la darrera publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a dos dels diaris de premsa periòdica a la província, així com la seva disposició al tauler d’anuncis municipals, als efectes que totes aquelles persones interessades (físiques o jurídiques) puguin consultar la documentació i presentar al·legacions, suggeriments, alternatives i propostes que considerin oportunes sobre el contingut de l’Avanç del POUM, les quals podran ser presentades al Registre General de l’Ajuntament, al carrer Mar 2, i en horari d’obertura al públic.

Simultàniament, al període d’informació pública, l’ajuntament farà tramesa de l’Avanç del POUM als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que n’emeti l’informe urbanístic i territorial, previst per la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, que inclogui la valoració de l’adequació de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. Així mateix, es trametrà una còpia de l’Avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, amb inclusió de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP), a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que n’emeti el document de referència, d’acord amb el que determina l’article 20 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

Podeu consultar l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar i els plànols que acompanyen aquests dos documents a l’apartat d’URBANISME.

Avanç de Planejament i Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar

ISAP

Avanç POUM Pedret i Marzà