Les empreses s’han d’inscriure en el RELI abans del 9 de setembre per optar a contractes públics

Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. És per aquest […]

OBERTURA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ANOMENADES “ REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL C/ EMPORDÀ”

  Característiques del contracte: Tipus de contracte: contracte d’obres Objecte del contracte: “Remodelació Pl. Joc de la Pilota i C/ Empordà” Procediment de contractació: obert simplificat abreujat Tipus de Tramitació: ordinària Codi CPV: 45233250-6 treballs de pavimentació Valor estimat del contracte: 61.751,15 € Pressupost base de licitació IVA exclòs: 61.751,15 €   IVA 21 %: 12.967,74 […]

Adjudicació contracte obra “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE PEDRET A VILAJUIGA”

Per acord pres per la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en data 30 d’abril de 2018, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació,  s’ha  adjudicat el contracte d’obres consistent  en la “ Pavimentació del camí de Pedret a Vilajuïga”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d’adjudicació, el […]

MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ ÀREES O REGIDORIES EN QUE S´ESTRUCTURA L´ORGANITZACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

 El  Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 10 de juliol de 2017, va aprovar establir  la nova composició de les ÀREES en que s’estructurà l’activitat del govern  municipal:   –  ÀREA DE GOVERNACIÓ, RELACIÓ INSTITUCIONALS, PROMOCIÓ CIUTADANA,  SALUT, BENESTAR SOCIAL I  SERVEIS MUNICIPALS Sra. Natàlia Amiel i Bruguera,  Alcaldessa   – ÀREA D’URBANISME, […]

AUTOPROTEGEIX-TE

El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal, per informar la població en relació amb aquest tema. Per accedir aquests vídeos feu clic AQUÍ

1 9 10 11