APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA D’ACCÉS DE NOVA GENERACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE PEDRET I MARZA, PRESENTAT PER TELEFÒNICA DE ESPAÑA

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 17 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el projecte del Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant Fibra òptica al municipi de Pedret i Marzà, presentat per l’empresa  TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU.   Anunci aprovació Pla de Desplegament d´una xarxa d´accçes […]

Aprovació incial projecte “MILLORES URBANÍSTIQUES AL CARRER MAR”

Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2018, s´ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu de les obres de “Millores urbanístiques al carrer Mar”, redactat per l´arquitecte Joan Falgueras Font i l´arquitecte tècnic Josep Alegrí Padern. Edicte aprovació inicial Documentació tècnica

MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A INSTAL.LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS A L´ENTORN DE L´ABOCADOR COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

El Ple de l´Ajuntament de Pedret i Marzà, en sessió ordinària celebrada el dia 1 d´octubre de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació del Pla Especial Especial Urbanístic per a les instal.lacions de tractament de residus a l´entorn de l´Abocador Comarcal de l´Alt Empordà. Certificat acord aprovació inicial Edicte aprovació inicial Documentació Modificació Pla […]

Les empreses s’han d’inscriure en el RELI abans del 9 de setembre per optar a contractes públics

Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. És per aquest […]

OBERTURA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ANOMENADES “ REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL C/ EMPORDÀ”

  Característiques del contracte: Tipus de contracte: contracte d’obres Objecte del contracte: “Remodelació Pl. Joc de la Pilota i C/ Empordà” Procediment de contractació: obert simplificat abreujat Tipus de Tramitació: ordinària Codi CPV: 45233250-6 treballs de pavimentació Valor estimat del contracte: 61.751,15 € Pressupost base de licitació IVA exclòs: 61.751,15 €   IVA 21 %: 12.967,74 […]

Adjudicació contracte obra “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE PEDRET A VILAJUIGA”

Per acord pres per la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en data 30 d’abril de 2018, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació,  s’ha  adjudicat el contracte d’obres consistent  en la “ Pavimentació del camí de Pedret a Vilajuïga”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d’adjudicació, el […]

MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ ÀREES O REGIDORIES EN QUE S´ESTRUCTURA L´ORGANITZACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

 El  Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 10 de juliol de 2017, va aprovar establir  la nova composició de les ÀREES en que s’estructurà l’activitat del govern  municipal:   –  ÀREA DE GOVERNACIÓ, RELACIÓ INSTITUCIONALS, PROMOCIÓ CIUTADANA,  SALUT, BENESTAR SOCIAL I  SERVEIS MUNICIPALS Sra. Natàlia Amiel i Bruguera,  Alcaldessa   – ÀREA D’URBANISME, […]

AUTOPROTEGEIX-TE

El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal, per informar la població en relació amb aquest tema. Per accedir aquests vídeos feu clic AQUÍ

1 6 7 8