Ampliació fins el 24 d’octubre del termini de sol·licitud ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar

L’Ajuntament de Pedret i Marzà convoca subvencions amb l’objectiu d’ajudar a les famílies de la nostra vila en la despesa econòmica per a l’educació dels seus fills i filles, pel proper curs escolar 2022/2023.

Aquest ajut anirà destinat a l’adquisició de llibres de text i material escolar. L’import de l’ajut serà el 80% del cost total de la factura  o justificant de despesa per cada persona.

Els requisits que han de reunir les persones beneficiàries són els següents:

 1. a) Estar empadronats tant els beneficiaris com la unitat familiar a la població de Pedret i Marzà.
 2. b) Assistir o ser alumne d’un centre docent públic o concertat d’educació infantil, ensenyament primari o ensenyament secundari ( a 4t d’ESO) a Escoles de primària i secundària i de l’ Institut.
 3. d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Pedret i Marzà.

Forma i termini de presentació de les sol·licituds:

 1. Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament a través de l’apartat:   https://pedret-marza.cat/seu-electronica/tramits/
 2. Termini de presentació: fins el 17 d’octubre 2022.
 3. Documentació a presentar:
 1. Imprès de la sol·licitud  de l’ajut degudament omplert i signat.
 2. Fotocòpia compulsada de document identificatiu (DNI, NIE o passaport ) de la persona que signa la sol·licitud.
 3. Fotocòpia compulsada del Llibre de Família on hi consti el menor per al qual se sol·licita l’ajut.
 4. Fotocòpia compulsada del full de matrícula del centre escolar públic o concertat corresponent o altre document acreditatiu.
 5. Original o fotocòpia compulsada de les factures o justificants de despesa de compra del llibres de text i material escolar, on consti de forma detallada els articles dels que es sol·licita l’ajut econòmic, així com l’imprès de l’Escola on consta la relació dels llibres i material escolar a comprar pel curs corresponent.

-Impres sol.licitud ajuts: Impres sol.licitud ajuts