APROVACIÓ PROJECTE “ PROLONGACIÓ DE VORERES AL NUCLI DE PEDRET

Per acord pres per la Junta de Govern en la sessió del dia 11 de maig de 2020, es va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d’obra municipal de “Prolongació de voreres al nucli de Pedret ”, redactat per l’arquitecta dels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la sra. Trinitat Bonaterra Batlle.