BAN de mesures d’estalvi d’aigua per la sequera que afecta l’aqüífer Fluvià-Muga

Atesa l’escassetat de precipitacions i la situació d’Emergència en que es troba la unitat de l’aqüífer Fluvià-Muga a la qual pertany el nostre municipi, en aplicació del Decret Llei 1/2023 i tenint en compte el Pla de sequera aprovat pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament s’ha vist obligat a la publicació d’un BAN d’alcaldia per a ordenar les següents mesures d’estalvi d’aigua:

 1. Es prohibeix l’ús d’aigua potable de la xarxa d’abastament públic en els següents casos:
  1. En allò que fa al reg de zones verdes i jardins públics i privats, així com els horts:
   1. Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Tampoc es poden regar els horts, llevat que disposin d’autorització agrària -en aquest cas, amb un 80% de reducció del consum d’aigua en relació al que són els períodes de normalitat.
   2. Només per necessitat de supervivència de l’arbrat s’admet l’ús d’aigües regenerades procedents de depuradora o d’aigües freàtiques (de pou), en aquest darrer cas sempre i quan es justifiqui mitjançant una avaluació hidrogeològica que això no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
  2. En allò que fa a l’ompliment de piscines:
    1. Queda prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina, excepte les d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.
  3. En allò que fa a la neteja de vehicles:
    1. Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles que disposin de sistemes de recirculació de l’aigua.
  4. En allò que fa a la neteja de carrers i mobiliari urbà:
     1. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
     2. Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
  5. En allò que fa a les fonts i ambients d’aigua:
   1. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.
   2. Respecte a les fonts d’aigua potable del municipi, es procedia al seu tancament per evitar fer un ús indegut del recurs.
  6. En allò que fa a les granges:
   1. L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa, i emprant exclusivament sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.
  7. En allò que fa a l’eliminació de pols en l’aire:
   1. Es prohibeix la utilització d’aigua, tant de xarxa com d’origen freàtic, per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
  8. En allò que fa al reg d’instal·lacions esportives que requereixin la utilització d’aigua de xarxa:
   1. Resta prohibit utilitzar aigua de xarxa per regar qualsevol tipus de camp d’esports o pista esportiva, ja sigui en instal·lacions on el terreny de joc és gespa (artificial o natural), ja sigui en les que tenen un altre tipus de terreny (terra batuda, terra, sorra, paviment, etc.).
 2. Es recorda que, pel bé comú,  no podem superar els 200 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials. Es calcula que l’aigua que realment es pot gastar a les llars és al voltant dels 90 litres per persona i dia.
 3. Pel què fa als percentatges de reducció per a cada tipus d’ús. (Aquestes dotacions es poden complementar amb aigües regenerades procedents d’una estació depuradora d’aigües residuals)
  1. Reg agrícola: 80% de reducció
  2. Usos ramaders: 50% de reducció
  3. Usos industrials: 25% de reducció
  4. Usos recreatius que impliquen el reg: Prohibit
  5. Altres usos recreatius: 25% de reducció
 4.  Els serveis municipals aixecaran acta i s’instruiran els procediments sancionadors, si s’escau.
 5. Les mesures establertes no afecten el consum d’aigua de xarxa per part dels centres sanitaris o altres establiments similars per raons d’interès públic.
 6. Consultes i avisos de pèrdua d’aigua: 972 530 550.

Fem una crida als ciutadans i ciutadanes del municipi de Pedret i Marzà per a què, per responsabilitat i també per solidaritat, segueixin aquestes indicacions.