Consulta pública prèvia  sobre l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

Consulta pública prèvia per recollir l’opinió dels ciutadans i les entitats més representatives potencialment afectades per la futura norma.

TERMINI DE PARTICIPACIÓ: 3 d’abril, inclòs.

Consulta-la a continuació:

Normativa en tràmit

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions i/o aportacions sobre els aspectes plantejats durant el termini de vint dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, www.pedret-marza.cat, ( fins el dia 3 d’abril de 2024, inclusiu), mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Aquestes aportacions es poden fer amb la presentació d’una instància al Registre general d’aquest Ajuntament. De forma presencial a l’Oficina d’atenció ciutadana (Carrer Mar, 2 de Pedret i Marzà), o bé telemàticament a través del link https://www.pedret-marza.cat/tramits