OBERTURA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ANOMENADES “ REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL C/ EMPORDÀ”

 

Característiques del contracte:

Tipus de contracte: contracte d’obres

Objecte del contracte: “Remodelació Pl. Joc de la Pilota i C/ Empordà”

Procediment de contractació: obert simplificat abreujat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233250-6 treballs de pavimentació

Valor estimat del contracte: 61.751,15 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 61.751,15 €   IVA 21 %: 12.967,74 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 74.718,89 €

Durada de l’execució: 4 mesos

Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

 

Documentació tècnica

Plec clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Anunci licitació contracte obres