Adjudicació contracte obra “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE PEDRET A VILAJUIGA”

Per acord pres per la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en data 30 d’abril de 2018, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació,  s’ha  adjudicat el contracte d’obres consistent  en la Pavimentació del camí de Pedret a Vilajuïga”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix,   a l’empresa EXCAVACIONS MALÉ I HURTÓS, SL, i per un import  total de 47.177,90  €uros.

Aquesta actuació està finançada per la concessió d’una subvenció dins la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període  2018-2020, per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i per import de 48.825,00 €.  I  la resta per fons propis de la Corporació.