MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ ÀREES O REGIDORIES EN QUE S´ESTRUCTURA L´ORGANITZACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

 El  Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 10 de juliol de 2017, va aprovar establir  la nova composició de les ÀREES en que s’estructurà l’activitat del govern  municipal:

 

–  ÀREA DE GOVERNACIÓ, RELACIÓ INSTITUCIONALS, PROMOCIÓ CIUTADANA,  SALUT, BENESTAR SOCIAL I  SERVEIS MUNICIPALS

Sra. Natàlia Amiel i Bruguera,  Alcaldessa

 

– ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT,  AGRICULTURA I INFRAESTRUCTURES

Sr. Joan Bosch i Castelló, Regidor

En col·laboració a l’àrea d’Urbanisme,  la Sra. Montserrat Pérez i  Amiel, Regidora.

 

– ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES,  ESPORTS I HISENDA

Sr.  Nil Molas i Bech, Regidor

 

– ÀREA DE CULTURA I  FESTES

Sra. Montserrat Pérez i Amiel , Regidora