Nova convocatòria d’ajuts per la compra de llibres de text

Aquests ajuts van destinat a l’adquisició de llibres de text i material escolar.

Ajuts per llibres de text

Tal com s’ha fet els darrers anys, l’Ajuntament de Pedret i Marzà convoca subvencions amb l’objectiu d’ajudar a les famílies de la vila en la despesa econòmica per a l’educació dels seus fills i filles, pel proper curs escolar 2023/2024. Els ajuts volen afavorir la igualtat d’oportunitats en educació i avançar en cohesió social.

En total, el consistori destina 2.500 € el pressupost municipal a la subvenció per llibres de text i material escolar.
L’import dels ajuts per cada sol·licitud serà el 80% del cost total de la factura o justificant de despesa.

Requisits per demanar ajuts

a) Estar empadronats tant els beneficiaris dels ajuts com la unitat familiar a la població de Pedret i Marzà.
b) Assistir o ser alumne d’un centre docent públic o concertat d’educació infantil, ensenyament primari o ensenyament secundari ( a 4t d’ESO) a Escoles de primària i secundària i de l’ Institut.
c) Presentar la sol·licitud fins el 22 de setembre de 2023.
d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Pedret i Marzà.

Com demanar els ajuts?

 1. Les sol·licituds s’han de fer amb el model normalitzat que trobareu a la part inferior d’aquesta pàgina. Cal enviar-lo per via electrònica a través de: http://www.pedret-marza/seu-electronica/tramits/
  També es podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 2. La convocatòria ÉS única i el termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 6 de setembre de 2023 i fins el 22 de setembre de 2023, ambdós inclosos.
 3. Documentació a presentar:
  a) Imprès de la sol·licitud de l’ajut degudament omplert i signat.
  b) Fotocòpia compulsada de document identificatiu (DNI, NIE o passaport ) de la persona que signa la sol·licitud.
  c) Fotocòpia compulsada del Llibre de Família on hi consti el menor per al qual se sol·licita l’ajut.
  d) Fotocòpia compulsada del full de matrícula del centre escolar públic o concertat corresponent o altre document acreditatiu.
  e) Original o fotocòpia compulsada de les factures o justificants de despesa de compra del llibres de text i material escolar, on consti de forma detallada els articles dels que es sol·licita l’ajut econòmic, així com l’imprès de l’Escola on consta la relació dels llibres i material escolar a comprar pel curs corresponent.

Documents adjunts:

Carta a les famílies

Imprès normalitzat per a la sol.licitud d’ajuts

Edicte d’aprovació de la convocatòria