Pedret i Marzà busca jutge de Pau

L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha iniciat els tràmit per trobar un Jutge de Pau titular i un Jutge de Pau substitut.

Les persones interessades en ocupar algun d’aquests càrrecs, poden presentar les sol·licituds amb el currículum vitae a les oficines municipals en el termini de vint dies hàbils des de la publicació de l’anunci al BOP.

Per ser jutge de pau no cal ser llicenciat en dret. Només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals.

Qui és el Jutge de Pau i què fa?

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Per això, els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. 

Al capdavant del jutjat de pau hi trobem el jutge de pau. Aquesta persona ha estat elegida per l’ajuntament i, alhora, nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

El jutge de Pau té competència en l’àmbit civil i dels assumptes de quantia inferior als 90€. No obstant això, s’exceptuen els supòsits inclosos a l’article 250.1 de la Llei d’enjudiciament civil: demandes de contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes, que corresponen als jutjats de primera instància i instrucció.

Els jutges de pau son competents, per delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil. Per exemple, practiquen les inscripcions als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions). De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius del seu àmbit de competència.