Exposat al públic el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, que s’ha aprovat inicialment

Divendres 12 d’abril va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Pedret i Marzà.

Aquest document, que es va aprovar durant la sessió de Ple de 27 de març, conté els principis ètics i de bon govern als quals s’han de sotmetre els càrrecs electes municipals, així com les normes de conducta que han de seguir, d’acord amb el que estableix la Llei de Transparència.

El codi de conducta estarà exposat al públic durant 30 dies per tal que el pugueu examinar i presentar-hi al·legacions. Si no es presenten al·legacions, quedarà aprovat definitivament.