S’inicia el període d’informació pública de l’ordenança de les mesures aplicables a l’ús de l’aigua en situació de sequera

El Ple Municipal de Pedret i Marzà ha aprovat inicialment, aquest 15 d’abril, l’Ordenança Municipal Reguladora de les Mesures Aplicables a l’Abastament d’Aigua Potable i als Usos de l’Aigua en Situació de Sequera al Terme Municipal de Pedret i Marzà

La consulta pública d’aquesta ordenança, per recaptar l’opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions, va estar exposada  durant 20 dies (des del 5 de març fins el 3 d’abril), en els quals no s’ha presentat cap escrit aportant consideracions.

Ara, l’ordenança estarà a exposada al públic durant 30 dies hàbils (a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP o al DOGC) per tal que es pugui consultar i presentar-hi reclamacions o suggeriments. Si després d’aquest període no es presenten al·legacions, quedarà aprovada definitivament.

Feu clic aquí per veure l’ordenança aprovada inicialment.